Recriwtio

Sylwch oherwydd y pandemig COVID-19 cyfredol mae ein proses recriwtio wedi’i gohirio ar hyn o bryd.

Mae Datrys yn gwmni cyfeillgar, blaengar, ac sydd wedi hen ennill ei blwyf ac mae ganddo swyddfeydd yng Nghaernarfon ac yn Yr Wyddgrug. Rydym yn fusnes annibynnol ac sy’n tyfu, gydag arbenigedd ym meysydd gwasanaethau ymgynghori peirianneg sifil, strwythurol a geo-dechnegol, ac mae gennym ymrwymiad diffuant i ddatblygiad proffesiynol a rhagolygon gyrfa’n staff.

Rydym yn cynnig:

 • Llwyth gwaith diddorol ac amrywiol
 • Tîm cefnogol a chyfeillgar i weithio ag ef
 • Prosiectau llawn heriau technegol
 • Cymorth tuag at ennill Siarteriaeth (yn cynnwys talu ffioedd aelodaeth broffesiynol).

Yn unol â’n cynlluniau twf busnes, mae gennym raglen recriwtio wedi’i chynllunio ac mae gennym bob amser ddiddordeb mewn clywed gan ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni.

I ddod yn rhan o’n tîm sy’n ehangu, neu i gael sgwrs am gyfleoedd posibl i gael gyrfa, cwblhewch yr Hysbysiad Preifatrwydd i Ymgeiswyr am Swydd ac anfonwch eich CV at p.williams@datrys.coop

I gael mwy o wybodaeth, a fyddech cystal â lawrlwytho’n Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr Datrys

 

 


 

Dan oediad
Uwch-beiriannydd Strwythurol Siartredig
Gogledd Cymru – Caernarfon/Yr Wyddgrug

Contract
Parhaol

Cyflog
O fewn yr ystod £38,000 – £50,000, yn dibynnu ar brofiad

Oriau gwaith
Amser llawn, 37.5 o oriau’r wythnos

Mae Datrys yn wasanaeth ymgynghori peirianyddol cyfeillgar, sydd â’i fryd ar y dyfodol ac yn flaengar gyda swyddfeydd yng Nghaernarfon a’r Wyddgrug. Rydym yn chwilio am y person iawn i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd am ragor o gyfrifoldeb yn y rôl hon ar gyfer rheoli masnachol, cleientiaid a staff, yn ogystal â datblygiad technegol parhaus a thrwy hynny wneud cyfraniad go iawn tuag at ddatblygu’r busnes.

Mae gan Datrys achrediadau ISO 9001 a 14001.

I gynnal ein llwyth gwaith cynyddol, fe hoffem benodi Uwch-beiriannydd Strwythurol brwdfrydig ac sydd wedi’i gymell yn dda i weithio naill ai yn ein Swyddfa yng Nghaernarfon neu yn yr Wyddgrug i gyfrannu tuag at gyflawni targedau twf ein Cynllun Busnes.

Dyma gyfle gwych i beiriannydd strwythurol siartredig a chanddo brofiad sylweddol (o leiaf 5 mlynedd o weithio’n ôl-raddedig mewn amgylchedd gwasanaeth ymgynghori peirianyddol) i fynd â’u gyrfa i’r cam nesaf. Fe fyddwch yn gyfrifol am gyflenwi’n prosiectau, i gynnwys cynllunio a dylunio manwl, cyfrifiadau a rheoli ar amrywiaeth o brosiectau peirianyddol, yn ogystal â datblygu ochr rheoli cleientiaid/fasnachol y busnes ac arwain/datblygu staff eraill.

Ynglŷn â Datrys

 • Busnes annibynnol sydd wedi hen ennill ei blwyf ac sy’n tyfu
 • Arbenigedd ym meysydd gwasanaethau ymgynghori peirianneg sifil, strwythurol a geodechnegol
 • Cwmni o’r maint perffaith i beiriannydd wneud argraff
 • Amrywiaeth o brosiectau i weithio arnynt.

Disgrifiad o’r Swydd

Fel Uwch-beiriannydd, fe fyddwch yn siartredig hyd at safon MIStructE neu MICE. Cymerir yn ganiataol y byddwch yn cymryd cyfrifoldeb ac fe gewch y cyfle i weithio ar ystod amrywiol o brosiectau ac i gyflenwi gwasanaeth effeithiol a phroffesiynol i’n cleientiaid. Mae hon yn rôl ymarferol ei naws, fydd yn golygu cwblhau prosiect o’i ddechreuad i’w ddiwedd. Mae yna botensial ar gyfer datblygu ar ochr rheoli cleientiaid, masnachol a marchnata’r busnes.

Bydd dyletswyddau allweddol yn cynnwys:

 • Rheoli prosiectau, i gynnwys paratoi dyfynbrisiau, anfonebu a chyfrifoldeb am lwyddiant masnachol prosiectau
 • Cyfathrebu’n uniongyrchol â chleientiaid, gan ddatblygu pecyn gwybodaeth i gleientiaid a mynychu cyfarfodydd prosiectau
 • Rheoli cynhyrchu dogfennau technegol gan aelodau eraill y tîm
 • Datblygu cynlluniau a chynnig datrysiadau peirianyddol i brosiectau
 • Gwirio cyfrifiadau a lluniadau dylunio a wnaed gan beirianwyr a thechnegwyr eraill
 • Cynhyrchu adroddiadau technegol cryno yn unol â disgwyliadau cwsmeriaid
 • Ymweliadau â safleoedd i gynrychioli’r cwmni ac i gynnal ymchwiliadau ac i fonitro adeiladu
 • Datblygu dyluniad a manylion peirianyddol yn unol â’r cyfarwyddiadau ar gyfer y prosiect
 • Paratoi cyfrifiadau, adroddiadau ysgrifenedig a manylebion.

Gofynion ynghylch y person

Rydym yn annog ein staff i ddangos angerdd dros ddylunio, egni i lwyddo a chymhelliad, diddordeb a pharodrwydd i ddysgu, a dymuniad i gyflenwi gwasanaeth ardderchog yn effeithiol i’n cleientiaid. Fe fyddwch yn un da am weithio mewn tîm ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol graenus ac sy’n awyddus i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr amgylchedd gwaith. Fel aelod allweddol o’r tîm, fe fyddwch yn gryf eich cymhelliad ac yn alluog i arwain/cefnogi aelodau eraill o’r tîm ac yn dangos gofal cwsmeriaid rhagorol. 

Fe fydd gennych:

Sgiliau a Phrofiad

 • Gradd MEng mewn Peirianneg Sifil neu mewn maes perthynol
 • rhagoriaeth mewn dylunio technegol a dealltwriaeth fanwl o Eurocodau, Safonau Prydeinig a Rheoliadau Adeiladu Prydeinig perthnasol
 • gallu cadarn mewn Technoleg Gwybodaeth gyda phrofiad o ddefnyddio modelu, dadansoddi a dylunio meddalwedd, a gorau oll os oes gennych brofiad o ddefnyddio Revit
 • o leiaf pum mlynedd o brofiad o weithio mewn gwasanaeth ymgynghori peirianyddol yn y Deyrnas Unedig
 • sgiliau cyfathrebu geiriol ac ysgrifenedig ardderchog i gysylltu â chleientiaid, aelodau eraill y tîm ac i gynhyrchu adroddiadau cryno, wedi’u hysgrifennu’n dda
 • profiad o reoli a mentora tîm o beirianwyr a thechnegwyr neu ddiddordeb cryf mewn datblygu yn y maes hwn.

Mae’n rhaid ichi fod ar hyn o bryd yn breswyl ac yn gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig ac yn meddu ar drwydded yrru Brydeinig lawn.

Ymddygiadau

 • Yn gallu cynllunio ac yn drefnus yn eich ymagwedd tuag at waith ac yn cwblhau gorchwylion erbyn terfynau amser
 • Yn gallu dangos ymagwedd greadigol tuag at ddatrys problemau
 • Yn hyblyg i anghenion y busnes, a gofynion newidiol cleientiaid
 • Yn ymroddedig i gyflenwi prosiectau, ac i ddatblygiad y tîm a busnes yn ei gyfanrwydd
 • Wedi’ch ymrwymo i weithio’n gydweithredol ac i gyfrannu’n weithredol tuag at arwain a datblygu aelodau’r tîm.

Yn dâl am hyn, cynigiwn y canlynol:

 • Cyflog cystadleuol
 • Gwyliau – yn dechrau ar 25 diwrnod, yn ychwanegol at Wyliau’r Banc
 • Cynllun Pensiwn
 • Llwyth gwaith diddorol ac amrywiol
 • Tîm cefnogol a chyfeillgar
 • Prosiectau sy’n dechnegol heriol fydd yn ymestyn ac yn herio’ch sgiliau
 • Cyfleoedd sylweddol i ddatblygu ac i weithredu sgiliau masnachol, marchnata a rheoli
 • Telir ffioedd aelodaeth broffesiynol gan y Cwmni
 • Trwydded barcio

Mae Datrys yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae’n croesawu ceisiadau gan bob ymgeisydd addas, yn cynnwys y rheiny sy’n chwilio opsiynau gweithio hyblyg.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, a fyddech cystal ag anfon eich CV, ynghyd â neges eglurhaol yn dweud wrthym am eich cefndir, pam mae gennych ddiddordeb yn y rôl a pha briodweddau fydd gennych i’w cynnig i Datrys, drwy e-bost at info@datrys.coop. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: www.datrys.net.

 


 

Dan oediad
Uwch-beiriannydd Sifil
(Siartredig/lled Siartredig) – Gogledd Cymru – Yr Wyddgrug/Caernarfon

Contract
Parhaol

Cyflog
O fewn yr ystod £35,000 – £45,000, yn dibynnu ar brofiad

Oriau gwaith
Amser llawn, 37.5 o oriau’r wythnos

Mae Datrys yn wasanaeth ymgynghori peirianyddol cyfeillgar, sydd â’i fryd ar y dyfodol ac yn flaengar gyda swyddfeydd yng Nghaernarfon a’r Wyddgrug. Rydym yn chwilio am y person iawn i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd am ragor o gyfrifoldeb yn y rôl hon ar gyfer rheoli masnachol, cleientiaid a staff, yn ogystal â datblygiad technegol parhaus a thrwy hynny wneud cyfraniad go iawn tuag at ddatblygu’r busnes.

Mae gan Datrys achrediadau ISO 9001 a 14001.

I gynnal ein llwyth gwaith cynyddol, fe hoffem benodi Uwch-beiriannydd Sifil brwdfrydig ac sydd wedi’i gymell yn dda i weithio naill ai yn ein Swyddfa yng Nghaernarfon neu yn yr Wyddgrug i gyfrannu tuag at gyflawni targedau twf ein Cynllun Busnes.

Dyma gyfle gwych i beiriannydd sifil (yn ddelfrydol, sydd eisoes yn Siartredig) a chanddo brofiad sylweddol (o leiaf 5 mlynedd o weithio’n ôl-raddedig mewn amgylchedd gwasanaeth ymgynghori peirianyddol) i fynd â’u gyrfa i’r cam nesaf. Fe fyddwch yn gyfrifol am gyflenwi’n prosiectau, i gynnwys cynllunio a dylunio manwl, cyfrifiadau a rheoli ar amrywiaeth o brosiectau peirianyddol, yn ogystal â datblygu ochr rheoli cleientiaid/fasnachol y busnes ac arwain/datblygu staff eraill.

Ynglŷn â Datrys

 • Busnes annibynnol sydd wedi hen ennill ei blwyf ac sy’n tyfu
 • Arbenigedd ym meysydd gwasanaethau ymgynghori peirianneg sifil, strwythurol a geodechnegol
 • Cwmni o’r maint perffaith i beiriannydd wneud argraff
 • Amrywiaeth o brosiectau i weithio arnynt.

Disgrifiad o’r Swydd

Fel Uwch-beiriannydd, fe fyddwch yn siartredig/lled siartredig. Cymerir yn ganiataol y byddwch yn cymryd cyfrifoldeb ac fe gewch y cyfle i weithio ar ystod amrywiol o brosiectau ac i gyflenwi gwasanaeth effeithiol a phroffesiynol i’n cleientiaid. Mae hon yn rôl ymarferol ei naws, fydd yn golygu cwblhau prosiect o’i ddechreuad i’w ddiwedd. Mae yna botensial ar gyfer datblygu ar ochr rheoli cleientiaid, masnachol a marchnata’r busnes.

Bydd dyletswyddau allweddol yn cynnwys:

 • Rheoli prosiectau, i gynnwys paratoi dyfynbrisiau, anfonebu a chyfrifoldeb am lwyddiant masnachol prosiectau
 • Cyfathrebu’n uniongyrchol â chleientiaid, gan ddatblygu pecyn gwybodaeth i gleientiaid a mynychu cyfarfodydd prosiectau
 • Rheoli cynhyrchu dogfennau technegol gan aelodau eraill y tîm
 • Datblygu cynlluniau a chynnig datrysiadau peirianyddol i brosiectau
 • Gwirio cyfrifiadau a lluniadau dylunio a wnaed gan beirianwyr a thechnegwyr eraill
 • Cynhyrchu adroddiadau technegol cryno yn unol â disgwyliadau cwsmeriaid
 • Ymweliadau â safleoedd i gynrychioli’r cwmni ac i gynnal ymchwiliadau ac i fonitro adeiladu
 • Datblygu dyluniad a manylion peirianyddol yn unol â’r cyfarwyddiadau ar gyfer y prosiect
 • Paratoi cyfrifiadau, adroddiadau ysgrifenedig a manylebion.

Gofynion ynghylch y person

Rydym yn annog ein staff i ddangos angerdd dros ddylunio, egni i lwyddo a chymhelliad, diddordeb a pharodrwydd i ddysgu, a dymuniad i gyflenwi gwasanaeth ardderchog yn effeithiol i’n cleientiaid. Fe fyddwch yn un da am weithio mewn tîm ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol graenus ac sy’n awyddus i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr amgylchedd gwaith. Fel aelod allweddol o’r tîm, fe fyddwch yn gryf eich cymhelliad ac yn alluog i arwain/cefnogi aelodau eraill o’r tîm a dangos gofal cwsmeriaid rhagorol. 

Fe fydd gennych:

Sgiliau a Phrofiad

 • Gradd MEng mewn Peirianneg Sifil neu mewn maes perthynol
 • rhagoriaeth mewn dylunio technegol a dealltwriaeth fanwl o brosesau cymradwyaethau perthnasol ar gyfer priffyrdd a chynllunio/mabwysiadu draeniau, yn cynnwys SuDS
 • gwybodaeth hollol gyfoes am Godau Ymarfer, Safonau Dylunio, Rheoliadau Adeiladu, ac Iechyd a Dioglwch cyfredol y Deyrnas Unedig
 • o leiaf pum mlynedd o brofiad o weithio mewn gwasanaeth ymgynghori peirianyddol yn y Deyrnas Unedig
 • yn ddelfrydol, profiad o CESMM a NEC
 • sgiliau cyfathrebu geiriol ac ysgrifenedig ardderchog i gysylltu â chleientiaid, aelodau eraill y tîm ac i gynhyrchu adroddiadau cryno, wedi’u hysgrifennu’n dda
 • profiad o reoli a mentora tîm o beirianwyr a thechnegwyr neu ddiddordeb cryf mewn datblygu yn y maes hwn.

Mae’n rhaid ichi fod ar hyn o bryd yn breswyl ac yn gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig ac yn meddu ar drwydded yrru Brydeinig lawn.

Ymddygiadau

 • Yn gallu cynllunio ac yn drefnus yn eich ymagwedd tuag at waith ac yn cwblhau gorchwylion erbyn terfynau amser
 • Yn gallu dangos ymagwedd greadigol tuag at ddatrys problemau
 • Yn hyblyg i anghenion y busnes, a gofynion newidiol cleientiaid
 • Yn ymroddedig i gyflenwi prosiectau, ac i ddatblygiad y tîm a busnes yn ei gyfanrwydd
 • Wedi’ch ymrwymo i weithio’n gydweithredol ac i gyfrannu’n weithredol tuag at arwain a datblygu aelodau’r tîm.

Yn dâl am hyn, cynigiwn y canlynol:

 • Cyflog cystadleuol
 • Gwyliau – yn dechrau ar 25 diwrnod, yn ychwanegol at Wyliau’r Banc
 • Cynllun Pensiwn
 • Llwyth gwaith diddorol ac amrywiol
 • Tîm cefnogol a chyfeillgar
 • Prosiectau sy’n dechnegol heriol fydd yn ymestyn ac yn herio’ch sgiliau
 • Cyfleoedd sylweddol i ddatblygu ac i weithredu sgiliau masnachol, marchnata a rheoli
 • Telir ffioedd aelodaeth broffesiynol gan y Cwmni
 • Trwydded barcio

Mae Datrys yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae’n croesawu ceisiadau gan bob ymgeisydd addas, yn cynnwys y rheiny sy’n chwilio opsiynau gweithio hyblyg.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, a fyddech cystal ag anfon eich CV, ynghyd â neges eglurhaol yn dweud wrthym am eich cefndir, pam mae gennych ddiddordeb yn y rôl a pha briodweddau fydd gennych i’w cynnig i Datrys, drwy e-bost at info@datrys.coop. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: www.datrys.net.

 


 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

Constructionline BSI iso-9001,-14001