Dowch i Adnabod y Tîm

Yn Datrys, mae ein tîm yn cynnig cyfuniad amhrisiadwy o arbenigwyr profiadol ond agos-atoch sydd wedi bod yma drwy gydol twf y cwmni, yn ogystal â pheirianwyr mwy newydd, egnïol a brwdfrydig sy’n cynnig safbwynt adfywiol a chyfredol.

Ac yntau’n sefydliad heb fod yn fawr, mae yna ddigon o gyfle yma i ddatblygu, i gael arweiniad un i un ac i fynd i’r afael â phob elfen o brosiect – buddion na fyddent efallai ar gael mor rhwydd o fewn sefydliad mwy o faint.

Er ein bod yn dîm bychan, clos, rydym wedi magu enw da am arwain ar brosiectau sylweddol, ac mae ein persbectif cyffredinol yn bendant yn adlewyrchu hyn. Rydym ni oll wedi cymryd llwybr gwahanol i a thrwy Datrys – dyma pwy ydym:

Paul

Mae’r Peiriannydd Sifil Siartredig a’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Paul, yn dod ag ehangder profiad mewn peirianneg sifil a strwythurol a chefnogaeth i dîm Datrys. Dechreuodd Paul ar ei yrfa yn gweithio ar strwythurau adeiladau, yn cynnwys y Stadiwm Cenedlaethol, Caerdydd. Roedd blynyddoedd a dreuliodd ag MRM (Parsons Brinckerhoff yn awr) yn cynnwys gwaith ar ragfynegi llifogydd a modelu afonydd a chynllunio ffyrdd a draeniau, lle roedd yn gyfrifol am yr adran cynllunio peirianneg sifil yn y swyddfa yng Nghaerdydd. Fel

Cyfarwyddwr Technegol gyda Thorburn (URS), fe ddaeth Paul yn gysylltiedig iawn â llunio stadia, yn cynnwys eisteddleoedd ar gyfer timau pêl-droed Swindon Town, Plymouth Argyle a Dinas Caerlŷr (Leicester City). Ar ôl 7 mlynedd fel Rheolwr Rhanbarthol swyddfa’r Royal Haskoning yng Ngogledd Cymru, fe gymerodd ran dyngedfennol mewn sefydlu Datrys drwy gynllun a welodd y rheolwyr yn prynu’r busnes yn 2002.

Mae’i bwyslais cryf ar ansawdd dylunio wedi sicrhau twf parhaus y cwmni a’i enw da ers iddo gael ei sefydlu.

Adam C

Daeth Adam yn Gyfarwyddwr ym mis Rhagfyr, 2017, ac yntau wedi ymuno â ni yn 2011 ar ôl graddio o Brifysgol Queen’s, Belfast gyda Gradd Meistr mewn Peirianneg Sifil.

Adam sy’n gyfrifol am ddatblygiad a thwf strategol y tîm peirianneg sifil y busnes, ac mae’n cydgysylltu’n gwasanaethau peirianneg sifil dros ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru. Mae ganddo brofiad o reoli a dylunio prosiectau o’u cysyniad drwodd i’w hadeiladu, ac mae ganddo wybodaeth arbenigol mewn dylunio priffyrdd a draeniad ar gyfer datblygiadau masnachol a phreswyl.

Mae gan Adam ddiddordeb neilltuol yn yr angen am dai cymdeithasol, a goruchwyliodd gynnydd sylweddol yn nifer a maint prosiectau tai y gweithiwyd arnynt gan y tîm. Arweiniodd hefyd ar waith dylunio, goruchwylio safleoedd a rheoli prosiect helaeth Langwell Hydro ar ran Datrys yn yr Alban, a goruchwyliodd fewnbwn Cyfnod 2 RIBA Datrys ar amrywiol gomisiynau’r Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer uwchraddio canolfannau yn Ne Lloegr.

Adam V

Ymunodd Adam Vale â Datrys yn 2018 yn syth o’r coleg fel Technegydd Peirianneg dan Hyfforddiant. Astudiodd am HNC mewn Peirianneg Sifil yn rhan amser yng Ngholeg Llangefni lle y graddiodd yn 2020. Ar ôl hynny, aeth i astudio Peirianneg Sifil yn rhan amser ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl a graddiodd yn 2023. Gwnaeth y ddau gwrs fel rhan o Gynllun Hyfforddi Datrys. Gweithiodd gan mwyaf yn y sector, ai cymdeithasol, gyda mewnbwn dylunio nodedig yn ymwneud â’r 66 uned yng Nglasdir, Rhuthun a’r 54 uned yn Y Fali, Ynys Môn, lle y dyluniodd a phoratodd amodlen y rhwydweithiau draenio dŵr budr a dŵr wyneb ar gyfer cymeradwyaeth Adran 104 a SAB, yn ôl eu trefn. Cwblhaodd ddyluniadau priffyrdd niferus a chafodd gymeradwyaethau Adran 38 ar ddatblygiadau tai newydd a phresennol.

Cadi

Ymunodd Cadi â Datrys yn 2022 ar ôl cwblhau Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol/Gweithgynhyrchu yn Llangefni. Mae hi bellach yn dechnegydd sifiliaid dan hyfforddiant yng Nghaernarfon ac yn mwynhau’r amlygiad i sector peirianneg newydd. Bydd yn cwblhau ei chwrs Peirianneg Sifil AU yn haf 2024, ac fel parhad o gynllun hyfforddi Datrys, mae’n bwriadu dilyn ôl troed aelodau eraill o staff drwy symud ymlaen i Brifysgol John Moores Lerpwl yn y gobaith o ennill BEng Peirianneg Sifil.

Mae Cadi wedi bod yn rhan o amrywiol ddatblygiadau tai bach ac eiddo sengl, gan fwynhau’r broses ymchwiliadau, cynhyrchu cynllun a’r dyluniad dilynol ar gyfer draenio a gwaith allanol. Mae hi hefyd yn mwynhau gwaith maes yn fawr, gyda’r cyfle i weithio gyda gwahanol drydydd partïon wrth gynnal arolygon draenio CCTV a phrofion mandyllogrwydd.

A hithau ond yn meddu ar wybodaeth annelwig o AutoCAD pan ddechreuwyd gyntaf, mae Cadi wedi gwella ac ehangu ei gallu yn sylweddol trwy ddefnyddio cyrsiau sydd ar gael a’r tîm cefnogol yn Datrys.

Cath

Ymunodd â’r tîm yn Datrys ar ôl dychwelyd fyw dramor yng Nghanada. Daw Cath â sgiliau ariannol a gweinyddol, fel ei gilydd, i’r cwmni. Mae hi’n ymhelaethu ar y sgiliau hyn gyda hyfforddiant parhaus o fewn Adnoddau Dynol ac Archwilio. Mae Cath yn gweithio o swyddfa Caernarfon ond mae’n cynorthwyo i reoli’r ddwy swyddfa.

Christian

Mae Christian, sy’n Uwch-Beiriannydd Technegol profiadol, wedi bod yn Datrys er 2002 ac mae amrywiaeth ei waith wedi cynnwys cyfres o arolygon diweddar a gafodd gyhoeddusrwydd ynglŷn â Phier Bae Colwyn, a chynghori ar adeiladu atyniad twristiaid Zipworld, sydd wedi ennill gwobr, y weiren wib hwyaf yn Ewrop. Roedd Christian yn allweddol wrth ddylunio’r cynllun fflatiau gofal ychwanegol 40 uned newydd gwerth £8.5 miliwn yn Hafod y Gest ym Mhorthmadog.

Gwnaeth hefyd gynnal arolwg o drac beicio mynyddoedd ‘Hardline’ Red Bull ac fe baratôdd luniadau cynllunio ar gyfer eu cymeradwyo o bob nodwedd y cwrs. Fe ddaw, gobeithio, yn drac cystadlu parhaol yn Ninas Mawddwy, Canolbarth Cymru, a ddisgrifir yn awr fel y cwrs i lawr mynydd caletaf yn y byd.

Golygai’r gwaith dreulio diwrnod yn ymlwybro i lawr ochr 700 metr o uchder, yn cynnal arolygon mesur o holl nodweddion y cwrs, yn cynnwys neidiau enfawr, ponciau llamu a glaniadau. Mae Red Bull yn gobeithio y bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn caniatáu i’r rhain fod yn nodweddion parhaol.

Gareth

Mae Gareth gyda Datrys er 2015 ac yntau wedi graddio o Brifysgol Abertawe yn yr un flwyddyn gyda Gradd BEng mewn Gwyddor Chwaraeon a Pheirianneg. Mae Gareth yn Arweinydd Prosiect ac yn mwynhau ystod eang o waith, yn amrywio o ddylunio a manylion tai uchel ael i weithio ar brosiectau gyda’r Cynghorau a’r Awdurdodau Tai lleol. Mae prosiectau mwyaf pleserus Gareth hyd yn hyn yn cynnwys gwneud arolwg o Orsaf Bŵer Dolgarrog a systemau dyfrffyrdd helaeth o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Gareth yn edrych ymlaen at barhau â’i yrfa broffesiynol â Datrys gyda’r nod o ddod yn Beiriannydd Siartredig.

Ivan

Graddiodd Ivan fel Peiriannydd Sifil Ivan o Brifysgol Sheffield ac ymunodd â Datrys ar ddechrau 2023. Mae ganddo ystod eang o brofiad o fewn y sector Breswyl.

Yn ystod profiad diweddar mewn rôl flaenorol, enillodd Ivan gymeradwyaeth dechnegol ar gyfer dylunio priffyrdd a draeniad datblygiad preswyl Cam 3B ar gyfer Parc Frenchay Redrow Homes ym Mryste, a dangosodd ddiddordeb hefyd yn flaenorol mewn hyrwyddo’i wybodaeth o fewn maes Peirianneg Strwythurol. Gweithiodd Ivan ar ddylunio Lleoliad Priodas Gwesty Sandy Cove yng Ngogledd Dyfnaint, yn cynnwys ffrâm borthol dur gyda man hygyrch â tho gwyrdd a ategir gan system bedestal addasadwy.

Ac yntau’n flaenorol wedi ymgymryd â dyluniad manwl o waith allanol a seilwaith draenio ar brosiectau cymhleth mawr ar gyfer Bovis Homes, enillodd Ivan brofiad cadarn mewn wrth wethio at ei nod o ddod yn aelod Siartredig o Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Jac

Graddiodd Jac Gruffydd â Gradd BSc mewn Daeareg a Daearyddiaeth Ffisegol o Brifysgol Lerpwl, ac fe ymunodd â Datrys ar leoliad gwaith ar ddechrau 2018, cyn iddo gael rôl barhaol fel Peiriannydd Graddedig ym mis Mehefin y flwyddyn honno. Mae’n mwynhau’r ystod eang o waith y mae’n gallu cymryd rhan ynddo, o asesiadau Canlyniadau Llifogydd i ddylunio strwythurol. Cyfrannodd yn ddiweddar tuag at ddylunio bloc o fflatiau tri llawr yn strwythurol ar hen safle Gwesty Edelweiss gynt ym Mae Colwyn.

Mae Jac wrthi ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer Gradd Meistri mewn Peirianneg Sifil drwy ddysgu o bell ym Mhrifysgol Heriot Watt, i hyrwyddo’i ddatblygiad tuag at ennill statws Siarteriaeth.

Josh

Mae Josh, Peiriannydd Strwythurol Siartredig, yn gyfarwyddwr y swyddfa yng Nghaernarfon, lle mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol dros y prosiectau Peirianneg Strwythurol. Mae wedi teithio’n helaeth, ac mae’i arbenigedd yn gyfrifol am brosiectau adeiladau uchel yn Queensland, Awstralia.

Mae ehangder ei brofiad yn cynnwys dylunio strwythurau lloriau isaf, slabiau trosglwyddo llwyth, a strwythurau ffrâm, yn ogystal â strwythurau coed a gwaith maen traddodiadol. Mae Josh yn arwain y gwaith ar fentora a datblygu graddedigion Peirianneg Strwythurol.

Logan

Ar ôl ymuno â Datrys fel technegydd dan hyfforddiant ar ôl ei Lefel A ym mis Gorffennaf 2021, astudiodd Logan yn rhan-amser ar gyfer HNC mewn Peirianneg Sifil cyn symud ymlaen i gwrs Peirianneg Sifil BEng ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Ar hyn o bryd mae’n perfformio rôl Technegydd Peirianneg Sifil lle mae wedi mwynhau ymgymryd â mewnbwn dylunio manwl ar gyfer draenio a phriffyrdd ar gyfer nifer o ddatblygiadau tai. Mae wedi gwerthfawrogi’r cyfle i gael profiad gwaith maes fel cerdded ar y safle, profi mandyllau ac olrhain carthffosiaeth CCTV sydd wedi helpu i ehangu ymwybyddiaeth ei safle a datblygu ei wybodaeth ymhellach yn y diwydiant. Mae ei ddiwrnod arferol yn cynnwys cefnogi’r Peirianwyr gyda’u lluniadau dylunio a chysylltu ag amrywiol bartïon allanol fel DCWW a SAB er mwyn sicrhau cymeradwyaeth dechnegol ar gyfer dyluniadau draenio. Mae’n gobeithio cwblhau ei radd yn llwyddiannus yn 2026 ac yna ceisio cymwysterau proffesiynol pellach gyda ICE.

Phil

Graddiodd Phil yn 2023 o Brifysgol Leeds Beckett yn ymuno â Datrys ym mis Ionawr 2024 fel Peiriannydd Sifil Graddedig, ac mae’n gweithio o swyddfa’r Wyddgrug. Mae’n mwynhau’r cyfle i wella ei wybodaeth ar y cam cynnar hwn yn ei yrfa a dysgu sgiliau newydd trwy weithio ar ystod o brosiectau gwahanol gyda phob un yn golygu eu dull dylunio unigryw eu hunain.

Ryan

Ymunodd Ryan â Datrys yn 2023 ar ôl graddio gyda Gradd Meistr mewn Peirianneg Sifil a Strwythurol o Brifysgol Lerpwl. Ac yntau wedi’i leoli yn Yr Wyddgrug, bu’n gysylltiedig â llawer o brosiectau preswyl, ac mae’n mwynhau’r broses o ddatatblygu prosiect; o gyfarfod â’r cleient ar safle i baratoi cynlluniau a thorchi llewys i weithio ar y dyluniadau manwl.

Elwodd Ryan o’r gefnogaeth a gynigir gai Datrys ar ffurf hyfforddiant ac arweiniad parod gan gydweithwyr ar wahanol lefelau o brofiad o’i amgylch – gan deimlo fel un o’r tîm.

Sean

Dechreuodd Sean yn Datrys ym mis Awst 2021 ac yntau wedi graddio ym Mhrifysgol Coventry, gan ennill Gradd Meistr mewn Peirianneg Sifil a Strwythurol lle roedd ganddo ddiddordeb brwd mewn Dadansoddi Strwythurol yn ogystal â Mecaneg Gyfrifiadurol.

Ei faes diddordeb yw dylunio cynaliadwy, gyda hoffter o ddyluniadau sy’n defnyddio, pren a gwaith maen oherwydd y gallant fod yn ddefnyddiau carbon isel, ac yn bwysig i helpu tuag at ein nodau o ddatblygu cynaliadwy.

Ers ymuno a yn Datrys, gweithiodd ar amrywiaeth o sectorau, yn cynnwys Diwydiannol, Masnachol, Amddiffyn a Phreswyl. Ei brosiectau allweddol hyd yn hyn oedd cymryd rhan mewn cyflenwi dyluniadau Cam 1 a 2 yr RIBA ar gyfer amrywiol gomisiynau’r Weinyddiaeth Amddiffyn, mewnbwn ar gyfer elfennau o ffatri newydd Awyrofod Magellan, dylunio craen nenbont uwchben a ddefnyddir yn y gwaith datgomisiynu yn Sellafield, a dylunio craen nenbont a weithir â llaw sydd i’w osod yn CERN, yng Ngheudwll USA15 i helpu gyda gosod cyfarpar newydd.

Stuart

Ac yntau’n Beiriannydd Sifil/Strwythurol graddedig, roedd Stuart yn awyddus i ymuno â Datrys ac i ymgymryd â mwy o gyfrifoldebau a phrofiad na fyddai ar gael efallai mewn gwasanaethau ymgynghori mwy o faint. Mae’i brosiectau wedi cynnwys Fflatiau Gwesty’r Grange yn y Rhyl a dylunio sylfeini’r adeilad ar gyfer Gorsaf Wasanaethau Mile End.

Mae wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Sion Salisbury ar arolygon strwythurol a gwaith dylunio ar gyfer adnewyddu adeilad rhestredig Gradd 2 ym Mae Colwyn, a gomisiynwyd gan Gyngor Sir Conwy. Mae’n parhau i gyfrannu at nifer o brosiectau preswyl, gan ddarparu cyfrifiadau strwythurol ar gyfer anheddau newydd eu hadeiladu ac estyniadau/gwelliannau i anheddau presennol.

Mae Stuart yn mwynhau cysylltu â llawer o gleientiaid yn Gymraeg, lle mae wedi gwneud defnydd o brofiad a enillodd yn ystod ei gwrs rhyngosod yn y brifysgol i gynghori ar amrywiaeth o gynlluniau yn wneud â draenio a lliniaru llifogydd, yn cynnwys dylunio Pecyn Gwaith Datblygedig Aber i Dai’r Meibion.

Will

Graddiodd Will yn 2022 gyda Gradd Anrhydedd dosbarth cyntaf o Brifysgol John Moores Lerpwl, a dewisodd hybu’i addysg drwy ymgymryd yn llwyddiannus â Gradd Meistr mewn Rheoli Prosiectau Adeiladu, gan raddio ym mis Medi 2023.

Ac yntau wedi ymuno â Datrys yn 2023 fel Peiriannydd Sifil Graddedig, mae’n gweithio yn ein swyddfa yn Yr Wyddgrug ac yn mwynhau’r ymdeimlad o berchnogaeth a geir wrth weithio ar amrywiol brosiectau. Bu’n gysylltiedig â dylunio datblygiadau lluosog o dai cymdeithasol yn ymwneud â dylunio priffyrdd a draeniad.
Dyhead Will yw dod siartrdig yn y dyfodol, ghyda Datrys, mae’n credu cred y bydd ganddo’r cyfle gorau am gymorth i gynorthwyo cynnydd ei yrfa.

Warren

Mae Warren wedi bod yn Beiriannydd Strwythurol Siartredig ac yn Aelod o Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol er 2014.

Ymunodd Warren â Datrys yn 2004 ar ôl graddio o Brifysgol Plymouth â Gradd Baglor mewn Peirianneg Sifil. Mae’n gyfarwyddwr er 2005 ac ef yw rheolwr swyddfa’r Wyddgrug, ac yntau wedi’i sefydlu hi yn 2015. Ef sy’n gyfrifol am brosiectau a gyflenwir o swyddfa’r Wyddgrug o’u dechreuad i’w cwblhad.

Mae gan Warren ystod enfawr ac eang o brofiad ym mhob agwedd o beirianneg strwythurol, o brosiectau domestig bychain i ddatblygiadau gwerth miliynau o bunnau. Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn dylunio pontydd a datblygiadau diwydiannol a masnachol. Mae’n defnyddio’i wybodaeth i fentora a hyfforddi aelodau staff iau i gyflawni’u potensial llawn.

Mae ei uchafbwyntiau’n cynnwys dyluniad o graeniau nenbont dociau ar gyfer gweithrediadau RWE N-Power a chanolfan gynnal a chadw ym Mhorthladd Mostyn ar gyfer fferm wynt Gwynt y Môr gwerth €2 biliwn, a dylunio pont hytrawst ddur â rhychwant o 18m, ar oleddf ar gyfer Gorsaf Bŵer Maentwrog.

Heblaw gwaith, mae Warren yn mwynhau treulio amser gyda’i deulu a theithio dramor.

Levente

Graddiodd Levente â Gradd BEng (Anrhydedd) mewn Peirianneg Sifil a Strwythurol ym Mhrifysgol Dechnegol Cluj-Napoca, Romania. Enillodd brofiad gwerthfawr yn gweithio fel peiriannydd safle ac fel peiriannydd ymgynghorol mewn amryw o wledydd yn Ewrop cyn ymuno â Datrys yn 2016. Mae wedi datblygu’i rôl yn y cwmni o Dechnegydd Peirianyddol i Beiriannydd Sifil Prosiectau. Bu’n cymryd rhan mewn llawer o brosiectau allweddol Datrys ar gyfer amrywiol fathau o gleientiaid, yn amrywio o ddatblygiadau preifat a thai cymdeithasol i brosiectau masnachol ac amddiffyn.

Cafodd Levente rôl allweddol i ddatblygu meddalwedd a galluoedd modelu BIM yn Datrys, yn cynnwys Autodesk Civil 3d, Revit a Causeway Flow, gan ddarparu peirianneg o werth i’n cleientiaid a mentora’r staff iau i dyfu yn eu rôl.

Mae’n mwynhau cysylltu â chleientiaid ac ymgynghorwyr eraill trwy gydol cylch bywyd prosiectau i’w gweld yn datblygu o’r cyfnod casglu data i’r cyfnod adeiladu. Mae Levente yn mentora’r staff peirianneg sifil iau yng Nghaernarfon ac mae ar hyn o bryd yn gweithio tuag at statws Peiriannydd Corfforedig.

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE