Peiriannydd Sifilgyda (â phrofiad/lled Siartredig)

Peiriannydd Sifil (â phrofiad/lled Siartredig) –– Gogledd Cymru (Yr Wyddgrug)
Gall patrymau gweithio hybrid neu weithio rhan amser fod ar gael.

Contract
Parhaol

Cyflog
Yn yr ystod £28,000 – £35,000, yn dibynnu ar brofiad.

Oriau gwaith
Amser llawn 37.5 awr yr wythnos

Ynglŷn â Datrys

Mae Datrys yn gwmni cyfeillgar, blaengar sydd â’i fryd ar y dyfodol, cwmni a chanddo swyddfeydd yng Nghaernarfon a’r Wyddgrug. Rydym yn fusnes annibynnol sydd wedi ennill ei blwyf ac sy’n tyfu, gydag arbenigedd ym meysydd gwasanaethau ymgynghori mewn peirianneg sifil, strwythurol a geo-dechnegol. Mae gan Datrys achrediadau ISO 9001 a 14001.

I gynnal ein llwyth gwaith cynyddol, hoffem benodi Peiriannydd Sifil graddedig brwdfrydig a llawn cymhelliant i adeiladu’r tîm gwaith Sifil yn ein swyddfa yn Yr Wyddgrug ac i gyfrannu tuag at gyflenwi targedau’n Cynllun Busnes.

Dyma gyfle gwych ar gyfer Peiriannydd Sifil graddedig, a chanddo brofiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth ymgynghori peirianyddol, i dyfu ac i ddatblygu’u gyrfa. Efallai eich bod yn berson graddedig â 2 – 3 mlynedd o brofiad ôl-raddedig fydd yn ymgymryd â dylunio manwl, cyfrifiadau a rheoli ar gyfer amrywiaeth o brosiectau peirianyddol. Neu, efallai bod gennych fwy o brofiad (4 – 5 mlynedd) ac rydych hefyd ar hyn o bryd yn gysylltiedig â’r ochr rheoli cleientiaid/fasnachol o’r busnes.

Datrys yw’r cwmni maint perffaith i ddatblygu’n gyflym. Mae gennym lwybrau Datblygiad Proffesiynol Parhaus strwythuredig ar waith, a chynigiwn hyfforddiant a mentora parhaus ymarferol ardderchog gyda chyfleoedd sylweddol i ddatblygu gyrfa. Fe’ch anogir i weithio tuag at gymhwyster proffesiynol, gan ddal i reoli a chymell eich gyrfa eich hun.

Y Rôl

Bydd gennych y cyfle i weithio ar ystod amrywiol o brosiectau i gyflenwi gwasanaeth effeithiol a phroffesiynol i’n cleientiaid. Dyma rôl ymarferol i weld prosiect o’i ddechreuad hyd at ei ddiwedd.

Bydd dyletswyddau allweddol yn cynnwys:

 • Datblygu dyluniadau a manylion peirianyddol yn unol â brîff prosiectau.
 • Paratoi cyfrifiadau, adroddiadau ysgrifenedig a manylebau.
 • Rheoli’r gorchwyl o gynhyrchu dogfennau technegol gan aelodau eraill o’r tîm.
 • Gwirio cyfrifiadau dylunio a lluniadau a wnaed gan beirianwyr a thechnegwyr eraill.
 • Ymweliadau â safleoedd i gynnal ymchwiliadau ac i fonitro adeiladu.
 • Cyfathrebu’n uniongyrchol â chleientiaid, datblygu briffiau cleientiaid a mynychu cyfarfodydd prosiectau.
 • Cyflenwi adroddiadau technegol cryno yn unol â disgwyliadau cwsmeriaid.

Gofynion y person

Anogwn ein staff i ddangos angerdd dros ddylunio, egni a chymhelliad, diddordeb a pharodrwydd i ddysgu, a dymuniad i gyflenwi gwasanaeth ardderchog yn effeithiol i’n cleientiaid. Fe fyddwch yn aelod tîm proffesiynol a chyfeillgar sy’n awyddus i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr amgylchedd gwaith. Fel aelod allweddol o’r tîm, fe fyddwch yn llawn cymhelliant ac yn alluog i arwain/gynorthwyo aelodau eraill o’r tîm.

Y chi:

 • Bydd gennych Radd/M Eng mewn Peirianneg Sifil (blaenoriaeth i safon ofynnol sy’n Radd Anrhydedd BSc 2.1), neu faes cyffelyb.
 • Bydd gennych ddealltwriaeth dda o fathemateg a ffiseg.
 • Bydd gennych sgiliau cyfathrebu geiriol ac ysgrifenedig ardderchog i gysylltu â chleientiaid, aelodau eraill y tîm ac i baratoi adroddiadau cryno sydd wedi’u hysgrifennu’n dda.
 • Bydd gennych o leiaf ddwy flynedd o brofiad o weithio mewn gwasanaeth ymgynghori peirianyddol neu i gontractwr yn y Deyrnas Unedig.
 • Mae’n rhaid ichi gael profiad o gynllunio draeniau, priffyrdd a gwrthgloddiau.
 • Fe fyddwch yn mwynhau’r broses ddylunio a bydd gennych wybodaeth gyfoes am Godau Ymarfer, Safonau Dylunio, Rheoliadau Adeiladu, ac Iechyd a Diogelwch cyfredol y Deyrnas Unedig, ac fe fyddwch yn gyfarwydd â SUDS a Chydsyniadau Statudol.
 • Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o CESMM ac NEC.
 • Mae’n rhaid ichi fod yn breswylydd ac yn gymwys i weithio ar hyn o bryd yn y Deyrnas Unedig ac yn meddu ar drwydded yrru Brydeinig lawn.

Sgiliau

 • Sgiliau rhifedd cryf.
 • Meddu ar wybodaeth sylfaenol gadarn am Microsoft Office, yn enwedig Excel.
 • Sgiliau cyfathrebu eglur a phroffesiynol.
 • Deall anghenion cleientiaid.
 • Rhoi sylw manwl i fanylion.
 • Medrus wrth ddysgu am, a defnyddio meddalwedd newydd.
 • Y gallu i ddefnyddio AutoCAD a Civils 3-D.

Ymddygiadau

 • Wedi cynllunio a bod yn drefnus yn eich ymagwedd tuag at waith a chwblhau gorchwylion erbyn terfynau amser.
 • Brwdfrydedd dros yrfa mewn adeiladu.
 • Dangos ymagwedd greadigol tuag at ddatrys problemau.
 • Y cymhwyster i weithio ar eich liwt eich hunan a bod yn rhagweithiol.
 • Bod yn hyblyg i anghenion y busnes ac i ofynion newidiol cleientiaid.
 • Ymrwymiad i weithio’n gydweithredol ac i gyfrannu’n weithredol fel aelod o dîm dylunio.

Yn dâl, cynigiwn y canlynol:

 • Cyflog cystadleuol.
 • Gwyliau – dechrau ar 25 niwrnod, yn ychwanegol at Wyliau’r Banc.
 • Cynllun Pensiwn.
 • Llwyth gwaith diddorol ac amrywiol.
 • Tîm cefnogol a chyfeillgar.
 • Prosiectau sy’n dechnolegol heriol fydd yn ymestyn ac yn herio’ch sgiliau.
 • Cymorth tuag at sicrhau Siarteriaeth (telir ffioedd aelodaeth broffesiynol gan y Cwmni), ac fe’ch anogir i gymryd rhan yng nghynllun hyfforddi ICE y cwmni a chyfleoedd eraill i ddatblygu gyrfa.
 • Talu tanysgrifiadau proffesiynol.
 • Parcio Car Am Ddim.

Mae Datrys yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae’n croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, anfonwch eich CV ynghyd â llythyr eglurhaol atom, os gwelwch yn dda, yn dweud wrthym am eich cefndir, pam mae gennych ddiddordeb yn y rôl a’r hyn y byddwch yn ei gyfrannu tuag at Datrys, drwy e-bost at info@datrys.coop neu cliciwch yma i lanlwytho’ch CV a neges eglurhaol. Mae rhagor o wybodaeth am Datrys ar gael ar ein gwefan: www.datrys.net/

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

Constructionline BSI