Newyddion

Y Diweddaraf

Buom yn gweithio ar brosiect gwarchod arfordir hynod o ddiddorol ar benrhyn Llŷn dros gyfnod o chwech wythnos yn ddiweddar. Roedd y morglawdd sy’n eiddo preifat yn wynebu ty ar lan y môr yn Nefyn. Ymddangosodd twll mawr yn sydyn o flaen yr eiddo, ac fe drefnodd Datrys waith sefydlogi brys i ddiogelu’r tŷ. Parhau i ddarllen => Y Diweddaraf

Swyddfeydd Newydd yn Noc Fictoria

Rydym wrth ein bodd o fod wedi symud i’n swyddfeydd newydd yn Noc Fictoria, Caernarfon sy’n ein gweddu i’r dim. Mae’n ardal fywiog, fodern, yn enwedig ar ôl yr estyniad diweddaraf i Galeri. Mae’r datblygiadau’n enghraifft wych o adfer gan Gyngor Gwynedd ar ardal oedd wedi’i halogi ac yn ddiffaith ond sydd bellach yn fywiog a llawn defnydd. Parhau i ddarllen => Swyddfeydd Newydd yn Noc Fictoria

Newyddion yr Haf

Croesawn dri aelod newydd o staff sydd wedi dechrau gyda ni yn yr ychydig wythnosau diwethaf. Lleolir Tom a Stuart yn Yr Wyddgrug, lle y byddant yn cynyddu’r gwasanaethau rydym yn eu darparu’n lleol ac yn datblygu ac yn cryfhau rhagor ar ein presenoldeb yng ngogledd-ddwyrain Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr.

Mae Adam wedi ymuno â ni fel technegydd dan hyfforddiant yng Nghaernarfon. Fe fydd yn darparu cymorth ledled amrywiaeth o brosiectau ac yn datblygu’i sgiliau peirianyddol sifil a strwythurol a’i ddefnydd o Revit a Civils 3D. Parhau i ddarllen => Newyddion yr Haf

Academi Busnes Gogledd Cymru

Rydym wedi croesawu Wendy Heaton sydd wedi dechrau gyda ni fel Rheolwr Prosiectau.

Nodwyd y rôl hon drwy’r gwaith dadansoddi y gwnaethom ei gynnal ar y cyd â Phrifysgol Bangor a sesiynau Academi Busnes Gogledd Cymru gyda’r Brifysgol.

Fe gafodd ganlyniad cadarnhaol iawn, ac mae buddion cyfraniad Wendy a’i gwaith casglu data eisoes i’w gweld, a hynny ar ffurf gwelliannau gyda rhaglennu’n prosiectau a dyrannu adnoddau. Parhau i ddarllen => Academi Busnes Gogledd Cymru

Beth sy’n digwydd

Rydym wedi bod yn brysur dros yr ychydig fisoedd diwethaf gydag amrywiaeth o brosiectau. Mae’n newyddion i’w groesawu bod y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, yn bwriadu adolygu darpariaeth Cymru o dai fforddiadwy. Bwriedir i’r adolygiad ddadansoddi’r potensial i gynyddu arian cyfatebol yn ogystal ag archwilio sut mae partneriaethau rhwng awdurdodau lleol a chymdeithasau tai yn gweithio yn ymarferol ar hyn o bryd. Mae llawer o’n contractau mwyaf hirsefydlog gyda chymdeithasau tai.
 
Mae’r adroddiad o ddiddordeb neilltuol wrth inni barhau i gynghori Williams Homes yn Y Bala a Wrecsam, sy’n darparu tri datblygiad tai cymdeithasol ar gyfer Cymdeithas Dai Grŵp Cynefin. Mae Adam wedi bod yn gysylltiedig iawn â’r contractau hyn.
 
Mae ymateb Cartrefi Cymunedol Cymru i gyhoeddiad yr adolygiad – y bydd cyfradd y ddarpariaeth gyfredol yn dyblu i o leiaf 75,000 o gartrefi fforddiadwy yng Nghymru dros yr 20 mlynedd nesaf – yn golygu her aruthrol fawr i’r diwydiant, ac mae’n amlygu’r angen i ddenu a datblygu doniau i ddiwallu’r galw. Mae’r holl gynlluniau hyn yn cyd-fynd â lansiad ym mis Tachwedd gan Sefydliad Tai Siartredig Cymru o ‘Gorwelion Tai’, sef Papur Gwyn sy’n amlinellu gweledigaeth i wneud tai da yn hawl sylfaenol i bawb. Parhau i ddarllen => Beth sy’n digwydd

Cynllun Hydro Cymunedol yng Ngogledd Orllewin Cymru

Mae Datrys wedi’i gomisiynu i ddarparu’r cynllun peirianneg sifil ar gyfer gorsaf gynhyrchu trydan hydro gymunedol leol.

Mae Hydro Ogwen yn fenter gydweithredol i harneisio grym Afon Ogwen yng Ngwynedd.

Mae Datrys yn cynllunio Gored Gymeriant a Phwerdy yr orsaf. Mae hwn yn gynllun 100 Kw cwymp isel wedi’i leoli oddeutu 0.4 milltir i’r de o Fethesda ar sianel Afon Ogwen. Parhau i ddarllen => Cynllun Hydro Cymunedol yng Ngogledd Orllewin Cymru

Prif Wobr i Gartref Gofal Caernarfon

Mae Bryn Seiont Newydd wedi cael ei enwi yn y cartref gofal gorau yn y DU.

Wedi’i agor fis Tachwedd diwethaf ar gyrion Caernarfon, derbyniodd Bryn Seiont Newydd y brif wobr yn y prif gategori yng Ngwobrau Dylunio Gofal Iechyd Pinders 2016.

Cyflogwyd Datrys gan Adeiladwyr a Chontractwyr Carroll o Ruthun fel rhan o gontract dylunio ac adeiladu i ymgymryd ag agweddau strwythurol a pheirianneg sifil llawn Cyfnod 1 o’r cartref gofal. Parhau i ddarllen => Prif Wobr i Gartref Gofal Caernarfon

Swyddfa Datrys yn Yr Wyddgrug – Blwyddyn yn Ddiweddarach

Yn ddiweddar, dathlodd swyddfa Datrys yn Yr Wyddgrug flwyddyn ers iddi agor ei drysau, a deuddeg mis yn ddiweddarach mae’r gangen yn ffynnu.

Pennaeth y swyddfa yw Warren Lewis, Cyfarwyddwr Datrys, ac yn gweithio gydag ef mae’r Technegydd Peirianneg Graddedig newydd, Sandra Pousadas. Mae staff contract hefyd wedi cael eu cyflogi yn ystod y flwyddyn i gwrdd â’r galw.

“Mae wedi bod yn flwyddyn ddiddorol a chynhyrchiol” meddai Warren. “Rydym wedi bod yn gweithio ar brosiectau yn ffatri Airbus ym Mrychdyn a’r eiddo Electroimpact ym Mharth Menter Glannau Dyfrdwy.” Parhau i ddarllen => Swyddfa Datrys yn Yr Wyddgrug – Blwyddyn yn Ddiweddarach

Datrys yn Recriwtio 4 Aelod Staff Newydd

Mae Datrys yn parhau gyda’i nod i dyfu a chryfhau ei dalentau gyda chyrhaeddiad pedwar aelod newydd o staff.

Mae Jonathan Allen yn Beiriannydd Sifil Graddedig o Brifysgol Abertawe. Bydd wedi’i leoli yn ein pencadlys yng Nghaernarfon a bydd yn atgyfnerthu’r tîm presennol o beirianwyr.

Ein technegwyr newydd yw Sandra Pousadas a Levente Incze a gwblhaodd eu graddau mewn peirianneg yn yr Instituto Politecnico de Setubal, Portiwgal a Phrifysgol Dechnegol Cluj-Napoca, Romania, yn y drefn honno.

Bydd Sandra’n gweithio o’n swyddfa yn Yr Wyddgrug, tra bydd Levente yng Nghaernarfon. Parhau i ddarllen => Datrys yn Recriwtio 4 Aelod Staff Newydd

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

Constructionline BSI iso-9001,-14001